Thursday, September 28, 2017

Ganesh Atharvashirsha

Om bhadram karnebhih shrunuyam devaaha Bhadram pashchemakshabhirya jatraha Sthirairangaistushtuvamsastanubhih
Vyashem devahitam yadayuhu Om swasti na Indro vrudhashravaha Swasti nah pusha vishvavedaah Swasti nastaakshyo arishtanemih Swasti no bruhaspatirdadhatu Om Shantih Shantih Shantih Om Namste Ganpataye Tvameva Pratyaksham Tatvamasi Tvamev Kevalam Kartasi Tvamev Kevalam Dhartasi Tvamev Kevlam Hartasi Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi Tvam Sakshadatmasi Nityam Rritam Vachmi Satyam Vachmi Ava tvam Mam Ava Vaktaram Ava Shrotaram Ava Dataram Ava Dhataram Avanuchanamv Shishyam Ava Paschatat Ava Purastat Avo Uttaratat Ava Dakshinatat Ava chordhvatat Ava Dharatat Sarvatomam Pahi Pahi Samantat Tvam Vangmayastvam Chinmaya Tvam Anandmayastvam Bramhamaya Tvam Sachitananda Dvitiyosi Tvam Pratyaksham Bramhasi Tvam Jnanmayo Vijnanamayo Asi Sarvam Jagadidam Tatvo Jayate Sarvam Jagadidam Tvat Sti Shastati Sarvam Jagadidam Tvay Layamesyati Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha Tvam Chatvarim Vak Padaini Tvam Guna Traya Atitaha Tvam Deha Treya Atitaha Tvam Kala Treya Atitaha Tvam Avastreya Atitaha Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam Tvam Shakti Treya Atmakaha Tvam Yogino Dhayayanti Nityam Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudras tvam, Indras tvam Agnis tvam, Vayus tvam, Suryas tvam Chndramas tvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram Anusvara Paratarah Ardhendu Lasitam Taren Hridam Etatva Manu Svarupam Gakarah Purva Rupam Akaro Madhyam Rupam Anu Svaraschantya Rupam Bindu Ruta Rupam Nadah Sandhanam Sagm Hitaa Sandihi Sesha Ganeshvidhya Ganal Rishi; Nichrud Gayatri chandah Ganpatir devata Om 'GUNG' Ganpataye Namah Ek Dantaya Vid Mahe vakra Tundaya Dhimahi Tanno danti Prachodayat Ek Dantam Chatur Hastam Pashmam Kusha Dharinam Radamch Vardam Hastair Bhi Bhranum Mushaka Dhvajam Raktam Lambodaram Shoorpakarnkam Rakta Vasasamam Raktam Gandhanu Liptangam Rakta Pushpaihi saupujitam Bhaktanu Kampinam Devam Jagat Karnam Achutam Avir Bhutam Cha Shrasta Yadao, Prakruthe Purushat Param Evam Dhayayati Yo Nityam, Sa Yogi Yoginam Varah Namo Vrat Pataye, Namo Ganapataye Namo Pramatha patye, Namste Stu Lambodaraya Ekdantaya, Vighna Nashine Shiv Sutaya Sri Varad Murtiye Namo Namah